Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

A Language Skills Framework is a way of easily assessing language skills based on the types of communication tasks (reading, writing, speaking and understanding) which you are able to undertake in Welsh. This will enable you to be clear about the skills level you are from level 1 - level 5. Please remember that this is only a guide.

Fframwaith Lefel SgiliauIaith

Lefel

Deall

Siarad

Darllen

Ysgrifennu

1

Yn medru deall manylion gwybodaeth bersonol syml, e.e. ble mae rhywun yn byw; beth yw ei enw; pwy mae’r person am ei weld.

Yn medru deall gwybodaeth am anghenion personol sylfaenol, e.e. anghenion bwyd; diod; toiled; gwisg.

Yn medru ynganu enwau llefydd ac enwau personol yn gywir.

Yn medru cyfarch unigolion wyneb yn wyneb neu ar y ffôn.

Yn medru agor a chloi sgwrs, neu agor a chau cyfarfod.

Yn medru darllen brawddegau byr, e.e. arwyddion elfennol, cyfarwyddiadau syml, cynnwys agenda, gwybodaeth syml ar ffurflenni.

Yn medru agor a chau ebost neu lythyr.

Yn medru ysgrifennu enwau personol, llefydd, teitlau swyddi.

Yn medru ysgrifennu neges syml i gydweithwyr ar bapur neu ebost e.e rhywun wedi galw.

Disgrifiad Cyffredinol o Lefel 1: Yn medru deall ymadroddion syml pob dydd os yw’r siaradwr yn siarad yn araf ac yn glir ac yn fodlon helpu. Yn medru eich cyflwyno eich hun ac eraill ac yn gallu gofyn ac ateb cwestiynau am wybodaeth syml, e.e. ble mae rhywun yn byw; beth maen nhw’n hoffi ei wneud. Yn medru trosglwyddo neges syml neu wneud cais syml, e.e. trwy neges e-bost.

Gangyfeirio at Fframwaith CBAC a Lefelau ALTE (Cymdeithas Profwyr Ieithoedd yn Ewrop)

Lefel

Deall

Siarad

Darllen

Ysgrifennu

2

Yn medru deall pan fydd pobl yn siarad yn araf am sefyllfaoedd pob dydd, e.e. yn rhoi gwybodaeth bersonol, yn dweud beth maen nhw wedi bod yn ei wneud, beth fydden nhw’n licio ei wneud, sut, yn fras, maen nhw’n teimlo.

Yn medru deall pan fydd pobl yn gofyn i chi wneud rhywbeth.

•  Yn medru cyfleu gwybodaeth syml neu ofyn cwestiynau cyfarwydd, e.e. i gael gwybodaeth gan

unigolion, gofalwr neu gydweithiwr.

Yn medru defnyddio’r Gymraeg i bontio at

yr unigolyn a chreu empathi, er na fydd modd cynnal y sgwrs neu’r sesiwn gyfan yn Gymraeg .

Yn medru cynnal sgwrs fer am bynciau cyfarwydd sy’n rhan o waith bob dydd.

•  Yn medru darllen negeseuon byr a rhai llythyron neu

negeseuon e-bost, e.e. sy’n gofyn am rywbeth neu’n gofyn i chi basio neges ymlaen.

•  Yn medru ysgrifennu neges fer at gydweithiwr yn gofyn cwestiwn; yn diolch, neu’n egluro

rhywbeth, e.e. amser a man cyfarfod.

Yn medru ysgrifennu llythyr byr neu neges e-bost i drefnu apwyntiad.

Disgrifiad Cyffredinol o Lefel 2: Yn medru deall brawddegau pan fydd pobl yn siarad am sefyllfaoedd pob dydd, e.e. gwybodaeth bersonol a theuluol syml. Yn medru cynnal sgwrs syml â rhywun i gasglu neu gyfnewid gwybodaeth sylfaenol, e.e. trafod sut mae rhywun yn teimlo; rhywbeth sydd wedi digwydd; cynllun syml at y dyfodol. Yn medru ysgrifennu a deall negeseuon am faterion cyfarwydd ac mewn brawddegau byr trwy lythyr neu neges e-bost.

 

Lefel

Deall

Siarad

Darllen

Ysgrifennu

3

Yn medru deall unigolion a chydweithwyr wrth i chi gyfnewid gwybodaeth neu drafod cynlluniau, os yw’r maes yn gyfarwydd.

Yn medru deall y drafodaeth mewn cyfarfod os yw’r pwnc yn gyfarwydd.

Yn medru deall unigolion, gofalwyr a chydweithwyr mewn sefyllfa arferol neu sgwrs bob dydd.

•  Yn medru cymryd rhan yn y rhan fwyaf o sgyrsiau gyda chydweithwyr i drafod gwaith a chynlluniau, os nad yw’r eirfa yn rhy dechnegol.

Yn medru cynnal sgwrs ag unigolyn wrth gynnig gofal neu gyfnewid gwybodaeth gweddol hawdd.

Yn medru cyfrannu at gyfarfod, er yn gorfod troi i’r Saesneg ar gyfer termau arbenigol.

•  Yn medru deall y rhan fwyaf o negeseuon

e-bost neu lythyron sy’n ymwneud â gwaith bob dydd.

Yn medru dyfalu beth mae gair yn ei olygu o’r cyd-destun, os yw’r pwnc yn gyfarwydd.

Yn medru darllen erthygl syml, uniongyrchol mewn papur newydd neu gylchgrawn.

Yn ysgrifennu llythyr neu neges

e-bost am y rhan fwyaf o bynciau at unigolyn, gofalwr neu gydweithiwr er mwyn gofyn am rywbeth; rhoi esboniad; disgrifio profiad neu sefyllfa; gwahodd pobl, neu drefnu digwyddiad.

Yn medru ysgrifennu’n eithaf cywir wrth ddrafftio taflen wybodaeth fer, poster, er enghraifft, gyda chymorth golygydd neu ddefnydd cymorth electronig.

 

Disgrifiad Cyffredinol o Lefel 3: Yn medru deall y prif bwyntiau pan fydd defnyddiwr neu gydweithiwr yn siarad am bynciau cyfarwydd, e.e. mewn sgwrs neu mewn cyfarfod grลตp bach. Yn medru cynnal sgwrs estynedig gyda defnyddiwr neu gydweithiwr sy’n siaradwr rhugl am bynciau cyfarwydd sy’n rhan o waith bob dydd. Yn medru disgrifio profiadau a digwyddiadau a rhoi esboniadau a rhesymau cryno dros eich barn a’ch cynlluniau. Yn medru darllen erthyglau, llythyron neu negeseuon e-bost am bynciau cyffredin. Yn medru ysgrifennu llythyr neu neges

e-b ost ar y rhan fwyaf o bynciau, e.e. yn gofyn am rywbeth; yn rhoi gwybodaeth; yn gwahodd rhywun neu’n trefnu digwyddiad.

 

Lefel

Deall

Siarad

Darllen

Ysgrifennu

4

•  Yn medru dilyn y rhan fwyaf o sgyrsiau a thrafodaethau, hyd yn oed am bynciau sy’n anghyfarwydd wrth drafod gyda unigolion, gofalwyr a chydweithwyr.

Yn medru deall gwahaniaethau cywair a thafodiaith.

Yn medru cyfrannu’n effeithiol mewn cyfarfodydd mewnol

ac allanol yng nghyd- destun y pwnc gwaith.

Yn medru sgwrsio’n gartrefol ac unigolyn a chyfnewid gwybodaeth yn ôl yr angen wrth asesu, cynllunio, ayyb.

Yn medru dadlau o blaid ac yn erbyn achos penodol.

Yn medru cadeirio cyfarfodydd ac ateb cwestiynau o’r gadair yn hyderus.

•  Yn medru darllen y rhan fwyaf o ohebiaeth a sganio trwy destunau hir i gael hyd i fanylion.

Yn medru deall y rhan fwyaf o erthyglau papur newydd ac adroddiadau, gyda chymorth geiriadur.

Yn medru deall nofelau a thestunau eraill, oni bai eu bod wedi eu hysgrifennu mewn arddull ffurfiol neu lafar iawn.

Yn medru llunio gohebiaeth o bob math, adroddiadau byr, dogfennau

a llenyddiaeth hysbysrwydd gyda chymorth golygydd neu gymorth electronig.

 

Disgrifiad Cyffredinol o Lefel 4: Yn medru dilyn y rhan fwyaf o sgyrsiau neu drafodaethau fel arfer, hyd yn oed am bynciau anghyfarwydd, oni bai bod rhywun yn siarad ag acen gref, anghyfarwydd. Yn medru siarad yn hyderus â siaradwyr rhugl am bynciau cyfarwydd sy’n ymwneud â’r gwaith, ac yn gallu mynegi barn, cymryd rhan mewn trafodaeth, a siarad yn helaeth am bynciau cyffredin, e.e. mewn cyfarfod neu mewn sefyllfa 1:1 gyda defnyddiwr neu ofalwr. Yn medru deall y rhan fwyaf o ohebiaeth, erthyglau papur newydd, ac adroddiadau sydd wedi eu bwriadu ar gyfer siaradwyr rhugl, gyda chymorth geiriadur ac yn medru sganio trwy destunau hir i gael hyd i fanylion. Yn medru llenwi ffurflenni ac ysgrifennu adroddiadau sy’n ymwneud â’r gwaith ac ymateb yn gywir i’r rhan fwyaf o ohebiaeth.

 

Lefel

Deall

Siarad

Darllen

Ysgrifennu

5

•  Yn medru dilyn pob sgwrs a thrafodaeth gyda

unigolion, gofalwyr a chydweithwyr.

Yn medru deall amwysedd a naws iaith wrth asesu risg mewn gwaith gyda defnyddwyr bregus.

Yn medru trafod materion dwys ac astrus gyda unigolion a gofalwyr a chynnal asesiad manwl o anghenion, ayyb.

Yn medru mynegi eich hun yn llawn ac yn fanwl, hyd yn oed wrth drafod materion cymhleth.

Yn medru addasu arddull a chywair eich iaith yn ôl y gynulleidfa.

Yn medru darllen a deall bron pob testun ysgrifenedig yn hawdd gan droi at eiriadur weithiau.

Yn medru darllen testunau hir i gael hyd i fanylion perthnasol a deall bron pob math o ysgrifennu.

Yn medru ysgrifennu adroddiadau, asesiadau, cofnodion mewn arddull glir sy’n briodol i’r darllenydd gyda chefnogaeth cymhorthion iaith electronig.

Yn medru ysgrifennu Cymraeg ffurfiol neu anffurfiol yn ôl yr angen.

Yn medru ysgrifennu ystod o ddogfennau yn Gymraeg yn gywir a hyderus.

 DisgrifiadCyffredinoloLefel5:Ynmedrudeallynhawddbopethsy’ncaeleiddweudgangynnwysymgymryd agasesiadauneuwaithmanwladwysgydadefnyddwyratheuluoedd.Ynmedrusiaradynestynedigamfaterion cymhleth,gangyflwynogwybodaethastrusneuemosiynoleinatur;ynarwainachrynhoitrafodaethauestynedig neu gymhleth. Yn medru crynhoi gwybodaeth o ffynonellau gwahanol (yn llafar ac ysgrifenedig) a chyflwyno hynnymewnfforddgydlynus.Ynmedrueichmynegieichhunynfyrfyfyr,ynrhuglacynfanwl,ganaddasuarddull eich iaith yn ôl ygynulleidfa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Language Skills Framework

Level

 

Understanding

 

Speaking

Reading

Writing

1

•  Can understand simple personal information details;

e.g. where someone lives, his/her name, who the person wishes to see

•  Can understand information about basic personal needs;

e.g. food, drink, toilet and clothing needs

•  Can pronounce place names and personal names correctly

•  Can greet individuals face to face or over the phone

•  Can open and close a conversation or open and close a meeting

•  Can read short sentences, e.g. basic signs, simple instructions, agenda items, simple

information on forms

•  Can open and close an e-mail or letter

•  Can write personal names, place names, job titles

•  Can write a simple message to a colleague on paper or e-mail, e.g. such and such has called

General Description of Level 1: Can understand basic everyday phrases if the speaker talks slowly and clearly and is willing to help. Can introduce yourself and others and can ask and answer questions regarding basic information, e.g. where someone lives; what they like doing. Can pass on a simple message or make a straightforward request, e.g. via e-mail.

With reference to the WJEC Framework and The Association of Language Testers in Europe (ALTE) levels

 

Level

Understanding

Speaking

Reading

Writing

2

•  Can understand when people speak slowly about everyday situations, e.g. providing personal information, talki ng about what they have

been doing, what they would like to do, how they feel in general

•  Can understand when people ask you to do something

•  Can communicate simple information or ask common questions, e.g. to acquire information from an individual, carer or colleague, or

to ensure the safety of an individual

•  Can use welsh to get to, and empathise with, the individual, but not able to conduct the entire conversation or session in Welsh

•  Can hold a short conversation with an individual when providing care or exchanging relatively straightforward information

•  Can contribute to a meeting, but need to revert to English for specialist terms

•  Can read short messages and certain letters or e-mails, e.g. those which make a request or ask you to pass on a message

•  Can write a short message to a colleague asking a question, thanking her/him, explaining something e.g. time and place of a meeting

•  Can write a short letter or e-mail

to arrange an appointment

 

General Description of Level 2: Can understand sentences when people talk about everyday situations, e.g. simple personal and family information. Can hold a basic conversation with someone to obtain or exchange straightforward information, e.g. discuss how a person is feeling; something which has happened; a simple plan for the future. Can write and understand messages in letters or e-mails describing familiar issues and written in short sentences.

 

Level

Understanding

Speaking

Reading

Writing

3

•  Can understand individuals and colleagues when exchanging information or discussing plans, if the subject is familiar

•  Can understand a discussion at a

meeting if the subject is familiar

•  Can understand individuals receiving care, carers and colleagues in a familiar situation or in everyday conversation

•  Can take part in most conversations with colleagues about work and plans if the vocabulary is not too technical

•  Can hold a conversation with an individual when providing care or exchanging relatively straightforward information

•  Can contribute to a meeting, but need to revert to English for specialist terms

•  Can adapt the style of language to suit the audience

•  Can understand most e-mail messages or letters concerning day to day work

•  Can guess the meaning of a word based on context if the subject is familiar

•  Can read a simple, straightforward article in a newspaper or magazine types of written material

•  Can write a letter or

e-mail to an individual, carer or colleague about most topics

in order to request something; provide an explanation; describe an experience or situation; invite people or organise an event

•  Can write relatively accurately when drafting a short information leaflet or informal Welsh as required

 

General Description of Level 3: Can understand the main points when an individual or colleague is talking about familiar subjects, e.g. during a conversation or small group meeting. Can hold extended conversations with fluent speakers about familiar subjects involving everyday work. Can describe experiences and events and

provide concise explanations and reasons for opinions and plans. Can read articles, letters or e-mails about general subjects. Can write letters or e-mails about most subjects, e.g. requesting something; providing information; inviting somebody or organising an event.

 

Level

Understanding

Speaking

Reading

Writing

4

•  Can follow most conversations and discussions with individuals receiving care, carers and colleagues even if the subject matter is unfamiliar

•  Can understand differences in register and dialect

•  Can contribute effectively to internal and external meetings in a work context

•  Can converse comfortably with individuals and exchange information as required during assessments, planning etc

•  Can argue for and against a specific case

•  Can chair meetings and answer questions from the chair confidently

•  Can read most correspondence and scan long texts to find details

•  Can understand most newspaper articles and reports with the aid of a dictionary

•  Can understand novels and other texts, unless written in a very formal or colloquial form

•  Can produce correspondence of all types, short reports, documents and literature with the support of an editor or electronic aid

 

General Description of Level 4: Can usually follow most conversations or discussions, even on unfamiliar topics, unless the speaker has a strong or unfamiliar accent. Can talk confidently with fluent speakers about familiar subjects relating to work, and can express an opinion, take part in discussion, and talk extensively about general topics, e.g. in meetings or one-to-one situations with individuals or carers. Can understand most correspondence, newspaper articles and reports intended for fluent speakers with the aid of a dictionary and can scan long texts to find details. Can complete forms and write reports relating to work and respond accurately to

 

Level

Understanding

Speaking

Reading

Writing

5

•  Can follow all conversations and discussions with individuals, carers and colleagues

•  Can understand the ambiguity and nuance of language when assessing risk in work with vulnerable users

•  Can express yourself fully and in detail, even when discussing complex issues

•  Can adapt the style and register of your language to suit the audience

•  Can read and understand almost all written texts without difficulty, referring to a dictionary occasionally

•  Can read long texts to find relevant details and can understand most types of written material

•  Can write reports, assessments and records in a clear style appropriate to the reader with the support of electronic language aids

•  Can write formal or informal Welsh as required

•  Can write a range of documents accurately and with confidence

 

General Description of Level 5: Can easily understand everything that is being said, including carrying out assessments or undertaking detailed and intensive work with individuals and their families. Can talk extensively about complex issues, presenting difficult information or information of an emotional nature; can facilitate and summarise extended or complex discussions. Can summarise information from different sources (orally and in writing) and present it in a cohesive way. Can express themselves spontaneously, fluently and in detail, adapting the language register to suit the audience

To access our accounts please click on the link below to be re-directed to Companies House

https://beta.companieshouse.gov.uk/company/05371352

 

 

 

 

 

Home-Start Flintshire - enabling volunteers to support families in Flintshire since 1995